Olle Vejde, Statistik med Excel 2007 och närmast tidigare versioner

Upplaga 1, år 2008. 178 sidor. Bokens övningsfiler finns att ladda ner här.

120 kr plus frakt och moms.
 


 
En del allmänt
Vad du förutsätts kunna 5
Analysis ToolPak 6
Föra in data i dialogruta 7
Om filer 9

Tabeller
Om tabeller 10
Envägs frekvenstabell utan klass-indelning 11
Envägs frekvenstabell med klass-indelning 22
Tvåvägstabell 25
Trevägstabell 31

Diagram
Om diagram 37
Stapeldiagram 38
Histogram 53
Cirkeldiagram 63
Linjediagram 71
Punktdiagram 77

Statistiska mått
Central- och spridningsmått 82
Percentiler 86

Behandla variabler
Matematiska funktioner 88
Sortera tal och ord 90
Variabeltransformation 91
Kodning 93
Slumptal 95
Slumpmässigt urval 98

 

Sambandsmått
f-koefficienten101
Pearsons koefficient 102
Rangkorrelation 105

Fördelningar
z-poäng 107
Anpassad normalfördelning 107
Binomialfördelningen 112

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde 115

Hypotesprövning
Ett medelvärde 120
Jämföra varianser 126
Två medelvärden 128
Parvisa observationer 138
En proportion 141
Två proportioner 144
Koefficienten rxy 147
c2 en variabel 149
c2 två variabler 152

Regressionsanalys
Enkel linjär regression 159
Multipel linjär regression 166

Variansanalys
Envägs oberoende 171
Tvåvägs oberoende174

Register 177