Olle Vejde, Statistik med Excel 2010

Upplaga 1, år 2011. 138 sidor. Bokens övningsfiler finns att ladda ner här.

120 kr plus frakt och moms. Vid insättning i förväg på bankgirokonto 5545-4037 är priset 150 kr inkl. frakt och moms.
 


 
En del allmänt
Vad du förutsätts kunna
Analysis ToolPak
Föra in data i dialogruta
Fel information i programmet
Om filer

Tabeller
Om tabeller
Envägs frekvenstabell utan klass-indelning
Tabellredigering
Envägs frekvenstabell med klass-indelning
Tvåvägstabell
Trevägstabell
 

Diagram
Om diagram
Stapeldiagram
Diagramredigering
Histogram
Cirkeldiagram
Linjediagram
Punktdiagram

Statistiska mått
Central- och spridningsmått
Percentiler

Behandla variabler
Matematiska funktioner
Sortera tal och ord
Variabeltransformation
Kodning
Slumptal
Slumpmässigt urval

Sambandsmått
f-koefficienten
Pearsons koefficient
Rangkorrelation

Fördelningar
z-poäng
Anpassad normalfördelning
Binomialfördelningen

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde
En prportion

Hypotesprövning
Nollhypoteser, mothypoteser, signifikansnivå
Ett medelvärde
P-värde, signifikansnivå
Jämföra varianser
Två medelvärden
Parvisa observationer
En proportion
Två proportioner
Koefficienten rxy
c2 en variabel
c2 två variabler
Binomialtestet
Teckentest

Regressionsanalys
Enkel linjär regression

Variansanalys
Envägs oberoende ANOVA

Register