Olle Vejde, Statistik med Excel 2013

Upplaga 1, år 2013. 154 sidor. Bokens övningsfiler finns att ladda ner här.

150 kr plus frakt och moms.
 


 
En del allmänt
Vad du förutsätts kunna
Analysis ToolPak
Föra in data i dialogruta
Fel information i programmet
Om filer

Tabeller
Programalternativ
Mall för tabeller
Envägs frekvenstabell utan klass-indelning
Tabellredigering
Envägs frekvenstabell med klass-indelning
Tvåvägstabell
Trevägstabell
 

Diagram
Om diagram
Programalternativ
Stapeldiagram
Diagramredigering
Histogram
Cirkeldiagram
Linjediagram
Punktdiagram

Statistiska mått
Central- och spridningsmått
Percentiler

Behandla variabler
Matematiska funktioner
Sortera tal och ord
Variabeltransformation
Kodning
Slumptal
Slumpmässigt urval

Sambandsmått
f-koefficienten
Pearsons koefficient
Rangkorrelation

Fördelningar
z-poäng
Anpassad normalfördelning
Binomialfördelningen

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde
En prportion

Hypotesprövning
Nollhypoteser, mothypoteser, signifikansnivå
Ett medelvärde
P-värde, signifikansnivå
Jämföra varianser
Två medelvärden
Parvisa observationer
En proportion
Två proportioner
Koefficienten rxy
c2 en variabel
c2 två variabler
Binomialtestet
Teckentest

Regressionsanalys
Enkel linjär regression
Multipel linjär regression

Variansanalys
Envägs oberoende ANOVA

Register