Olle Vejde, Hur man räknar statistik

Upplaga 1, tryckning 11 år 2014, 264 sidor.

120 kr plus frakt och  moms. Vid insättning i förväg på bankgiro 5545-4037 är priset 160 kr inkl. frakt och moms.


Innehåll
Population och stickprov
Statistikens data
Fel och felkällor
Envägstabeller
Diagram: Kvantitativa variabler
Diagram: Kvalitativa variabler
Centralvärden
Spridningsmått
Normering och standardpoäng
Kort om sannolikheter
Normalfördelningen
Korrelation
Prediktion
Slutledning i statistik
Samplingsfördelningar för ett medelvärde
En paus för eftertanke
t-fördelningar samt mer om z
Intervallestimation av µ
Hypotesprövning: Ett medelvärde
Samplingfördelningar för skillnad mellan medelvärden
Hypotesprövning: Skillnad mellan medelvärden
Hypotesprövning: Parvisa observationer
Hypotesprövning c2

Tabellbilagor
Svar och lösningar
Register