Olle Vejde, Hur man räknar statistik

Upplaga 1, tryckning 11 år 2014, 264 sidor.

120 kr plus frakt och  moms.


Innehåll
Population och stickprov
Statistikens data
Fel och felkällor
Envägstabeller
Diagram: Kvantitativa variabler
Diagram: Kvalitativa variabler
Centralvärden
Spridningsmått
Normering och standardpoäng
Kort om sannolikheter
Normalfördelningen
Korrelation
Prediktion
Slutledning i statistik
Samplingsfördelningar för ett medelvärde
En paus för eftertanke
t-fördelningar samt mer om z
Intervallestimation av µ
Hypotesprövning: Ett medelvärde
Samplingfördelningar för skillnad mellan medelvärden
Hypotesprövning: Skillnad mellan medelvärden
Hypotesprövning: Parvisa observationer
Hypotesprövning c2

Tabellbilagor
Svar och lösningar
Register