absolutbelopp
Siffervärdet av ett tal oberoende av om talet är positivt (+) eller negativt (–). De lodräta tecknen i exemplen nedan kallas absolutbeloppstecken.

Ex: Absolutbeloppet av –3 är 3; det skrivs |–3|.

Ex: Absolutbeloppet av +5 är 5; det skrivs |+5|.

Åter