Olle Vejde, Minilagbok för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga

Utgåva 15, år 2016, 184 sidor. Boken har uppdaterats till början av 2017.

150 kr plus frakt och moms.

Här kan du läsa de första 32 sidorna.


Innehåll
Boken är en juridisk handledning för den som själv har en funktionsnedsättning eller har en närstående eller en vän med sådan nedsättning eller är ett ombud eller annan viktig kontaktperson för den funktionsnedsatte.
    Boken är inte uttömmande; det skulle kräva flera hundra sidor. Se på den som en vägledning i den juridiska snårskogen.
 
Du och myndigheterna
  Myndigheterna - dina tjänare
  Viktiga kontakter
  Tre måste-hemsidor
  Allmänna handlingar
  Rättshjälp
  Överklaga myndighetsbeslut
Från idiot till medborgare
  En bok och två filmer
  Några viktiga årtal
  Namn mer än en summa bokstäver
  Villkor i dag
  Mot skriminering
  Funktionsnedsättning och sexualitet
En lyssnande röst  En hjälpande hand
  Någon som lyssnar
  Personligt ombud
  Kontaktperson
  God man och förvaltare
  Stöd till anhöriga
  Närståendepenning
  Fonder
Hälso- och sjukvård
 
För 100 år sedan
  Två lagar
  Fritt vårdval  Information och samråd
  Vårdgarantin
  Psykiatrisk öppenvård
  Reseersättning sjukresa
  Mina vårdkontakter
  Sjukvård utomlands
  Din journal
  Missnöjd med sjukvården
  Du är försäkrad!
  Högkostnadsskydd patientavgifter
  Veta mer om sina mediciner
  Högkostnadsskydd mediciner
  Habilitering
  Rehabilitering
Tre viktiga bidrag
  Vårdbidrag
  Handikappersättning
  Tillfällig föräldrapenning
Socialtjänsten
  Från fattigvård till socialtjänst
  Kommunens ansvar
  Med funktionsnedsättning
  Rätten till bistånd
  Avgift hemtjänst§
LSS
  Personkretsen
  De tio insatserna
  Bosättningskommun  Vistelsekommun
  Lex Sarah
Personlig assistans
  För vem och för vad?
  Ansvaret
  §Redovisning
  Vistelse annan ort
Personliga hjälpmedel
  Huvudansvaret
  Nätinformation
  Appar  Proteser Robotar
Aktivitets- och sjukersättning
  Rätten till ersättning
  Inkomstrelaterad ersättning
  Garantiersättning
  Arbeta eller studera: Aktivitetsersättning
  Arbeta eller studera: Sjukersättning
Tandvård
  Från i går till i dag
  Vad är tandvård?
  Priser
  Standardsituationen
  Särskilt tandvårdsbidrag
  Landstinget och vissa grupper
  Speciella tandvårdsbehov
  Missnöjd med tandvården
Boende
  Vad är ett hem?
  Särskilt  boende
  Bostadsanpassning
  Bostadsbidrag
  Boendetillägg
  Bostadstillägg
  Hemtjänst
  Lex Sarah
Förskola och ungdomsskola
  Skolformer och skollage
  Värdegrund
  Särskolan
  Specialskolan
  Riksgymnasier
  Särskilda utbildningar och resurser
Utbildning för vuxna
  Särskilda insatser
  Högskola och universitet
Arbete
  Särskilda insatser
  Arbetsskada
  Sjuklön  Sjukpenning
  Rehabiliteringskedjan
Kommunikation: Det offentliga rummet
  Fysisk tillgänglighet
  Bilstöd Mobilitetsstöd
  Färdtjänst
  Parkering
  Assistanshundar
  Järnväg  Flyg
Kommunikation: Att röra sig i sinnet
  Tolkhjälp
  Myndigheten för tillgängliga medier
  Annat viktigt
Kommunikation: Post- och telestyrelsen
  Telefoni
  Internet
  Post
Bilagor
  Annat viktigt i korthet
  Information på nätet
  Postadresser, telefonnummer, nätadresser
  Landsting/regioner


Omdömen
"Föredömlig med tanke på både innehåll och läsbarhet." (Ninni Granit, central studievägledare och kontaktperson för funktionshindrade studenter vid Högskolan Dalarna)

"Relevant för handikapprätten och ger en bra överblick över alla sociala rättigheter på olika områden som kan ha relevans för personer med funktionshinder." (Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, Hälsa–Samhälle, Malmö högskola.)

"Minilagboken för människor med funktionshinder är en lättläst hjälpreda för alla människor, inte bara funktionshindrade. Den är lättläst och väldigt tydlig med enkla exempel. Även hänvisningar till berörda instanser med fullständiga adresser är en stor fördel för de som vill ha ytterligare kontakter med dem." (Gunnel Lindborg, kanslichef HSO Dalarna)

"Boken passar vår förening bra av följande skäl: Den är klart och enkelt skriven. Den är lättsmält och lagom omfattande. Trots sin enkelhet tycker vi att den innehåller det som är väsentligt för vår förenings medlemmar." (Eva Duda, RBU i Stockholms län)