Olle Vejde, Statistik med minitab

Två versioner: Minitab 15, år 2008, 196 sidor. Minitab 16, år 2011, 174 sidor.

120 kr plus frakt och moms. Vid insättning i förväg på bankgirokonto 5545-4037 är priset 150 kr inkl. frakt och moms. Med boken följer en CD med de övningsfiler som ingår i boken.


minitab är ett alldeles utmärkt statistikprogram. Men början kan vara bekymmersam. De manualer som minitab gett ut och de anvisningar som finnas tillgängliga i programmet är i delar svåra eller mycket svåra att förstå.

Statistik med minitab är ett försök att i små steg och med tydliga exempel lära ut grunderna i programmet. Grunderna, alltså. Med dem som bas ska du som användare förhoppningsvis kunna bygga vidare på egen hand.

En del allmänt
Öppna minitab 5
Kommandon 8
Skriva in data på arbetsblad 9
Placera en kolumn 11
Radera 12
Skriva in data via Session-fönstret 13
Spara data 14
Stänga 16
Skriva ut data 17
Hämta data 19
Göra matematik 20
Calculator 22
Koda en variabel 24
Sortera tal och ord 27
Ta fram slumptal 28
Ta fram urval 29

Tabeller
Enkel envägstabell 30
Tabell med klassindelning 32
Tvåvägstabell 37
Trevägstabell 40
Beakta en tredje variabel 43

Diagram
Stolpdiagram 46
Kopiera, skriva ut, spara, hämta 48
Histogram 50, 53
Stam-blad-diagram 57
Linjediagram 59
Tidsseriediagram 61
Frekvenspolygon 64
Stapeldiagram 65, 67
Cirkeldiagram 69, 71
Punktdiagram 73

Statistiska mått
Central- och spridningsmått 75
Lådagram 79
Percentiler 81
f-koefficienten 84
Pearsons koefficient 86
Rangkorrelation 90

Fördelningar
Att beräkna z-poäng 93
Pröva för normalitet 95
Anpassa normalfördelning 97
Räkna med normalfördelnng 99
Binomialfördelningen 102, 106

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde 110, 114
En proportion 117

Hypotesprövning
Ett medelvärde 120, 124
Jämföra varianser 128
Två medelvärden 132
Parvisa observationer 137
En proportion 140
Två proportioner 144
Koefficienten r
xy 148
c
2 en variabel 150
c
2 två variabler 155
Fishers exakta test 160
Teckentest ett urval 165
Wilcoxon ett urval 167
Mann-Whitney två urval 169
Kruskal-Wallis 172
Moods mediantest 174
Friedmans test 176

Regressionsanalys
Enkel linjär regression 178

Variansanalys
Envägs oberoende 184
Tvåvägs oberoende 189

Register 195