Olle Vejde, Statistik med OpenOffice 3

Upplaga 1, år 2009. 126 sidor.

100 kr plus frakt och moms; med B-post blir detta 141 kr för ett exemplar. Vid insättning i förväg på bankgirokonto 5545-4037 är priset 130 kr inkl. frakt och moms. Med boken följer en CD med de övningsfiler som ingår i boken.


 
En del allmänt
Kalkylfönstret 5
Vad du förväntas kunna 7
Grundinställningar 8
Skriva in och spara data 9
Skriva ut på papper 10
Hämta en fil 11
Föra in data i dialogruta 12

Tabeller
Envägs frekvenstabell 13, 15
Redigering av tabellceller 17
Envägs frekvenstabell med klassindelning 18
Tvåvägstabell 21, 23
Trevägstabell 24
Att beakta en tredje variabel 26

Diagram
Om diagram 29
Stapeldiagram 30
Redigering 32
Histogram 34
Cirkeldiagram 36
Linjediagram 39
Punkt diagram 41

Statistiska mått
Central- och spridningsmått  43
Särskilt om percentiler 45

Behandla variabler
Några matematiska funktioner 52
Sortera tal och ord 55
Slumptal 57
Variabeltransformation 60
z-poäng 62

Sambandsmått
Pearsons korrelationskoefficient 64
Spearmans rangkorrelationskoefficient  66
f -koefficienten 68

Fördelningar
Normalfördelningen som modell 69
Sannolikheter med binomialfördelningen 73
När är en binomialfördelning ungefär normalfördelad? 77
Hypergeometrisk fördelning 79

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde 81
En proportion 84

Hypotesprövning
Ett urvalsmedelvärde: z-test 87
Om begreppet p-värde 90
Ett urvalsmedelvärde: t-test 91
Två urvalsmedelvärden: t-test 93
Parvisa observationer: t-test 96
En proportion: z-test 98
Två proportioner: z-test 100
Korrelationskoefficienten rxy: t-test 102
c2 en variabel 105
c2 två variabler 110
 
Regressionsanalys
Enkel linjär regression 113

Register 125