Olle Vejde, Statistik med SAS Enterprise Guide

Upplaga 1, år 2009. 190 sidor.

120 kr plus frakt och moms; med B-post blir detta 159 kr för ett exemplar. Vid insättning i förväg på bankgirokonto 5545-4037 är priset 150 kr inkl. frakt och moms. Med boken följer en CD med de övningsfiler som ingår i boken.
 


 
En del allmänt
Öppna Enterprise Guide 5
Grundinställningar 8
Skriva in egna data 9
Begreppet Projekt 13
Spara i en projektfil 14
Stänga en fil, ett projekt 15
Gå ur programmet 16
Mer om Column Properties 17
Hämta sparade data 18
Hämt a en Excel-fil 20
Lite redigering 23

Tabeller
Enkel frekvenstabell 25
Placera variabler/kolumner 26
Skriva ut del av projekt 29
Tre format 30
Skicka till e-post, WORD och Excel 31
Tabell med klassindelning 33
Om flervägstabeller 34
Tvåvägstabell 40, 43, 46
Trevägstabell 49

Diagram
Om diagram 53
Stapeldiagram 55, 57, 59, 61
Histogram 63, 65, 67
Stem-blad-diagram 69
Lådagram 71
Cirkeldiagram 74, 76
Linjediagram 78
Punktdiagram 80

Behandla variabler
Matematiska funktioner 82
Sortering 85
Variabeltransformation 87
Standardisering 89
Kodning 991
Slumptal 95
Slumpmässigt urval 98

 

Slumptal, urval
Heltalsslumptal 95
Normalfördelade slumptal 98
Slumpmässigt urval 101

Statistiska mått
Några beskrivande mått 103
Särskilt om percentiler 110
Pearsons korrelationskoefficient 112
Två rangkorrelationskoefficienter 115

f
-
koefficienten 118

Normalfördelningen
Att pröva för normalitet 121
Anpassad normalfördelning 123

Hypotesprövning
Ett medelvärde: t-test 127, 129
Två oberoende medelvärden: t-test 132
Två beroende urval: t-test 138
En proportion 141, 144

c2,
Goodness of fit 148, 150
c2,
två variabler 154, 158
Binomialtestet 162
Ett urval: Teckentestet, Wilcoxon 165
Två oberoende urval: Wilcoxon,    
mediantestet 167
Två eller fler oberoende urval: Kruskal–Wallis 170
McNemars test förändring 172
Två beroende urval: Teckentestet, Wilcoxon 175

Regressionsanalys
Enkel linjär regressionsanalys 179

Variansanalys
Envägs oberoende ANOVA 184

Register 189