Olle Vejde, Statistik med SPSS: PAWS Statistics 17

Upplaga 1, år 2009. 180 sidor.

120 kr plus frakt och moms. Vid insättning i förväg på plusgirokonto 91 08 22-6 eller bankgirokonto 5545-4037 är priset 150 kr inkl. frakt och moms. Med boken följer en CD med de övningsfiler som ingår i boken.


 
En del allmänt
Öppna spss 5
Data Editor 6
Variable View 9
Grundinställningar 12
Granska data 14
Skriva in data 15
En del redigering 16
Skriva på papper 18
Spara inskrivet material 19
Stänga 20
Hämta sav-fil 21
Hämta Excel-fil 22
Dialogrutorna 23

Tabeller
Enkel envägstabell 25
SPSS Viewer 26
Mer om Output 28
Tabell med klassindelning 31
Tvåvägstabell 34
Trevägstabell 36
Beakta en tredje variabel 38
Redigera  tabeller 41

Några beskrivande mått
Central- och spridningsmått  43
Percentiler 45

Diagram
Tre huvudsätt  47
Stapeldiagram 49, 53
Histogram 55
Stam-blad-diagram 59
Linjediagram 61
Cirkeldiagram 63
Lådagram 66
Punktdiagram 68

Att behandla variabler
Matematiska funktioner 70
Sortera tal och ord 72
Omräknad variabel 73
Automatisk kodnig 74
Egen kodning 76
Rangordna 78
Slå ihop filer 80
Välja delar av fil 84
Välja slumpmässigt 86

Några sambandsmått
f -koefficienten 89
Pearsons koefficient 90
Rangkorrelation 93

Fördelningar
Att beräkna z-poäng 96
Pröva för normalitet 97
Anpassa normalfördelning 99
Räkna med normalfördelnng 102
Binomialfördelningen 105, 108

Konfidensintervall
Ett urvalsmedelvärde 110

Hypotesprövning
Ett medelvärde 112
Två oberoende medelvärden 117
Parvisa observationer 121
En proportion 124
Två proportioner 126
c2 en variabel 128
c2 två variabler 133
Fishers exakta test 139
Binomialtestet 144
Mann–Whitney 148
Kruskal–Wallis och Mediantest 150
Wilcoxon och Teckentest 153
McNemars test 156
Friedman och Kendalls W 160
Cochrans Q 162

Regressionsanalys
Enkel linjär regression 166

Variansanalys
Envägs oberoende ANOVA 173

Register 179