Olle Vejde, Statistik med IBM SPSS Statistics 21

Utgåva 1, år 2013. 194 sidor.

150 kr plus frakt och moms.

Bokens övningsfiler finns att ladda ner här.


 
En del allmänt
Öppna programmet  5
Data Editor 6
Variable View 8
Grundinställningar 12
Granska data 14
Skriva in data 15
Skriva ut på papper  16
Spara inskrivet material 17
En del redigering 18
Stänga 20
Hämta sav-fil 21
Hämta Excel-fil 22
Dialogrutorna 23

Tabeller
Enkel envägstabell 25
Statistics Viewer 26
Mer om Output 28
Envägstabell med klassindelning 31
Tvåvägstabell 34
Trevägstabell 36
Beakta en tredje variabel 38
Redigera  tabeller 41

Några beskrivande mått
Central- och spridningsmått  43
Percentiler 45

Diagram
Olika sätt  47
Stapeldiagram 48, 53
Chart Editor  52
Histogram 55
Stam-blad-diagram 59
Linjediagram 61
Cirkeldiagram 63
Lådagram 66
Punktdiagram 68

Att behandla variabler
Matematiska funktioner 70
Sortera tal och ord 72
Omräknad variabel 73
Automatisk kodnig 74
Egen kodning 76
Rangordna 78
Slå ihop filer 80
Välja delar av fil 84
Mer om Split File 86
Välja slumpmässigt 89

Några sambandsmått
f -koefficienten 92
Pearsons koefficient 94
Rangkorrelation 97

Fördelningar
Att beräkna z-poäng 100
Pröva för normalitet 102
Anpassa normalfördelning 104
Räkna med normalfördelnng 107
Binomialfördelningen 111, 114

Konfidensintervall
Ett medelvärde 116

Hypotesprövning
Ett medelvärde 118
Två oberoende medelvärden 123
Parvisa observationer 128
En proportion 131
Två proportioner 133
Koefficient en rxy 96
Icke-parametriska metoder. Översikt 135
c2 en variabel 137
c2 två variabler 146
Fishers exakta test 152
Binomialtestet 157
Mann–Whitney 161
Kruskal–Wallis och Mediantestet 164
Teckentest och Wilcoxon 168
McNemar 171
Kendall och Friedman 173
Cochrans Q 176

Regressionsanalys
Enkel linjär regression 181

Variansanalys
Envägs oberoende ANOVA 188

Register 193