confounder, confounding [könfau´ndö; könfau´nding]
Engelska ord, ofta använda i svenskan; grundordet är verbet confound, förvirra. Confounding anger att en tredje variabel ”fördunklar” eller ”stör” sambandet mellan två andra variabler. I sammanhanget kallas denna variabel ibland för confounder.

Ex: I en undersökning bland ett antal personer finner man ett siffersamband mellan kön och attityden i en viss fråga på så sätt att kvinnor är mer positiva än män. Det visar sig dock att detta siffersamband försvinner om materialet uppdelas på kategorierna Yngre och Äldre på (den tredje) variabeln Ålder.

Åter