cykel, cyklisk variation [sy´ckel eller sy´kel samt sy´cklisk eller sy´klisk]
Med en cykel menas en tidsperiod som utmärks av händelseförlopp som med jämna mellanrum upprepas på likartat sätt. Om variationen avbildas i en kurva kan man tala om en cyklisk kurva. Orden kommer av ett grekiskt ord som betyder ring. Det heter en cykel, flera cykler (eller cyklar) samt cykeln, cyklerna (eller cyklarna).

Ex: Konjunkturcykel, som är en period som räknas från en konjunkturtopp till nästa topp, alternativt från en konjunkturbotten till nästa botten.

Åter