datatyper
Ett sätt att dela in data i olika typer. Datatypen har att göra med den kvalitet data har med hänsyn till tre kriterier:
 • Rangordning, att det går att meningsfullt rangordna mätvärden.
 • Ekvidistans, att "avståndet mellan två intilliggande mätvärden överallt är lika stort".
 • Absolut nollpunkt, att 0 är det lägsta mätvärde som kan förekomma.

  Det är vanligt att tala om fyra olika datatyper:

 • Kvotdata: rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt.
     Ex:
  Barns födelsevikt i gram.

 • Intervalldata: rangordning och ekvidistans men inte absolut nollpunkt.
     Ex:
  Temperatur Celsius.

 • Ordinaldata: rangordning men varken ekvidistans eller absolut nollpunkt.
     Ex: Skolbetyg med betygen 1, 2, 3, 4 och 5.

 • Nominaldata.
     Ex:
  De skandinaviska språken danska, norska och svenska.

  Alternativt talar man om skaltyper med de fyra typerna kvotskala, intervallskala, ordinalskala och nominalskala. För de variabler som är aktuella används ibland namnen kvotvariabel, intervallvariabel, ordinalvariabel och nominalvariabel.
     
  När man talar om skaltyper tänker man närmast på de olika variabelvärden som kan finnas och när man talar om datatyper närmast på observationerna.

  Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

  Åter