dummyvariabel [da´mmi eller du´mmi]
Numeriskt kodad variabel som används för att markera kategorier. Man kan t.ex. koda könskategorin Man med 0 och kategorin Kvinna med 1 och därmed uttrycka kön på numerisk form. Den kodade variabeln kan sedan uppträda i statistiska beräkningar, som t.ex. i regressionsanalys.
    Ordet dummy är en bildning av det engelska ordet dumb, som bl.a. betyder stum, tyst. Det kan bl.a. översättas med provexemplar, modell, attrapp. Ett annat ord för dummyvariabel är indikatorvariabel. Ordet indikator [indika´tor] kommer av ett latinskt ord som betyder ange, utvisa.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter