explorativ undersökning
Undersökning som syftar till att definiera begrepp och formulera hypoteser. Ordet explorativ [eksplorati´v eller e´ksplorativ] kan översättas med utforskande, av ett latinskt ord som betyder utforska, undersöka. Ibland talar man i stället om hypotesgenererande undersökning. Ordet generera [jenere´ra], av ett latinskt ord som betyder alstra, frambringa.

Mer om undersökningar under uppslagsordet undersökning´ i Ordbok i statistik.

Åter