oddskvot
”Riskkvot”. Begrepp som ibland används vid analys av hur en variabel som man är intresserad av sammanhänger med ett antal andra variabler.

Oddskvoten uttrycks i ett tal; beräkningssättet förbigås. Ett tal större än 1 anger en överrisk och ett tal mindre än 1 en underrisk jämför med en "normgrupp", som har värdet 1.

Ex: I en undersökning studerade man sambandet mellan långtidssjukskrivning och bl.a. variablerna kön och ålder. För sambandet sjukskrivning–kön fick man oddskvoten 1,20 för kvinnor, jämfört med 1 för män. Kvinnorna hade alltså en överrisk. För sambandet sjukskrivning–ålder fick man oddskvoten 0,59 för åldrarna 16–24 och oddskvoten 1,75 för åldrarna 45–54, dvs. en underrisk respektive en överrisk, jämfört med oddskvoten 1 för åldrarna 25–44.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter