prospektiv undersökning, retrospektiv undersökning
En prospektiv undersökning är framåtblickande. Ordet prospektiv [pro´spektiv eller prospekti´v] kommer av ett latinskt ord som betyder se (på avstånd).
Ex: En barnläkare beslutar att för ett urval nyfödda följa hälsotillståndet fram till dess barnen fyller sju år.

En retrospektiv undersökning är tillbakablickande. Ordet retrospektiv [re´trospektiv eller retrospekti´v] kommer av två latinska ord som betyder bakåt och se.
Ex: En barnläkare vill för ett urval nu sjuåriga barn beskriva hälsotillståndet från födelsen fram till nuläget. För detta använder hon journaler och föräldraintervjuer.

Åter