rangkorrelationskoefficient
Mått på sambandet mellan variabler baserat på rangordningar av observationerna, en för vardera variabeln.

Två av flera koefficienter är Kendalls rangkorrelationskoefficient t [tau] och Spearmans rS [r s]. De är uppkallade efter den amerikanske statistikern Maurice G. Kendall [kä´ndöll] (1907–1983) respektive den brittiske psykologen Charles E. Spearman [spi´ömön] (1863–1945).   t [tau] är en grekisk bokstav. Spearmans rS kallas ibland för Spearmans r [rå] (r, den grekiska bokstaven rho).

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter