residual [residua´l]
Av ett latinskt ord som betyder finnas kvar, återstå. Allmänt används begreppet residual för det som finns kvar när något dragits bort. I statistik används ordet residual vanligen för skillnaden mellan ett observerat värde och det värde som gäller enligt en viss teoretisk modell. Begreppet är centralt inom regressionsanalysen.

Ex: Under ordet  regressionsanalys finns ett diagram med fyra punkter inritade och en linje anpassad till punkterna. Diagrammet har fyra residualer, i vart och ett av fallen det lodräta avståndet från respektive punkt till linjen.

Utförligare och med exempel och figur i Ordbok i statistik.

Åter