cirkelns omkrets
Längden av den kurva som en cirkel är. För omkretsen O används en av formlerna

O = pd eller O = 2pr

där p (pi) är ett tal ungefär lika med 3,14, d cirkelns diameter [dia´meter eller diame´ter] och r dess radie. pd ska tolkas som p·d och 2pr som 2·p·r. Mer om p finns under pi. Lägg märke till att d = 2r.

Ex: Mittcirkeln på en fotbollsplan har radien 9,15 m. Man får att

O » 2·3,14·9,15 m » 57 m

Om man i stället utgår från diametern (2·9,15 m = 18,30 m) får man att

O » 3,14·18,30 m » 57 m

Åter