funktionsvärde
Det y-värde ett visst x-värde ger. Se också funktion, punkt 2.

Ex: Bromssträckan i meter vid olika hastigheter för en bil som körs på torr asfalt kan beskrivas av funktionen (funktionens ekvation)

y = 0,2x + 0,01x2

där y är bromssträckan i meter och x hastigheten i km i timmen. 0,2x (noll komma två x) ska tolkas som 0,2·x och 0,01x2 (noll komma noll ett x två) som 0,01·x·x.
    Om t.ex. hastigheten x = 100 sätts in i ekvationen ovan får man att funktionsvärdet är

y = 0,2·100 + 0,01·100·100 = 120

dvs. 120 meter.

Åter