likhetstecken
Tecknet = ("är lika med"). Motsatsen är tecknet ¹ som läses ”är inte lika med” eller ”är skilt från”. Jämför med tecknet » som läses ”är ungefär lika med”. Se också olikhetstecken.

Åter