linjens ekvation
Ekvation som har formen y = kx + m. Bokstaven k kallas riktningskoefficient och anger linjens lutning. Bokstaven m ger y-koordinaten för x = 0. Anm: I stället för y = kx + m skriver man ibland y = a + bx där a svarar mot m och b mot k.

Ex:
Ekvationen y = 2x + 1 ger den graf (den bild) som visas i koordinatsystemet nedan. I ekvationen är k = 2 och m = 1. I figuren ser man att när x = 0 så skär linjen y-axeln i just y = 1.
När linjen ska ritas har man hjälp av en kort s.k. värdetabell.

Värdetabell
Man väljer minst två x-värden och beräknar y-värden för dem. Här har x-värdena 0, 1 och –1 valts.
 
  x y
 
  0 1
  1 3
  –1 –1

Värdetabellen ger följande bild i koordinatsystemet:

Positivt k
När k är positivt är linjen ”uppförsbacke” (från vänster till höger räknat); se figuren ovan och figuren nedan.

k = 0,4 ger ”uppförsbacke”; m = –1, dvs. y = –1 när x = 0.

Negativt k
När k är negativt är linjen ”nedförsbacke”; se figuren nedan.

 k = –1,1 ger "nedförsbacke"; m = 3, dvs. y = 3 när x = 0.

k nära 0
Ett värde på k nära 0 ger en svag lutning. Lutningen ökar när k blir ett allt större positivt tal eller ett allt mindre negativt tal.

k = 0
Linjen är vågrät; m = 2..

m = 0
Linjen går gen om origo; k = 1,5.

Åter