population
Hela den grupp av element som har de egenskaper en undersökare är intresserad av. Elementen kan vara människor, föremål, händelser osv. Ordet population kommer av ett latinskt ord som betyder folk.

Ex: En opinionsmätare kan vara intresserad av populationen röstberättigade, en brottsforskare av populationen alla väskryckningar under en viss period, en historiker av populationen svenska soldatöden under 1600-talet.

Oftast nöjer man sig med att undersöka bara en del av populationen, ett s.k. urval (stickprov, sampel). De som ingår i urvalet väljs vanligen genom något slag av lottning. Man säger då att urvalet är slumpmässigt. Med ledning av vad man finner hos urvalet drar man sedan slutsatser till hela populationen.

Ex: En politisk opinionsundersökning görs vanligen på ett urval om ca 1 000 personer som valts slumpmässigt bland de röstberättigade. Urvalsresultatet ses sedan som ett ungefärligt värde på opinionen i populationen alla röstberättigade.

Åter