primfaktorer
Heltal som inte är primtal kan delas upp i två eller flera primtal vars produkt är talet själv. De kallas då primfaktorer. Orddelen prim kommer av ett latinskt ord som betyder först, främst.

Ex: 10 = 2·5. Talen 2 och 5 är primfaktorer.

Ex: 24 = 2·2·2·3. Talen 2 och 3 är primfaktorer.

Åter