blindförsök
Undersökning där effekterna av två eller flera behandlingar ska jämföras och där man under försöket hemlighåller vilka undersökningselement (-enheter, -objekt) som får vilken behandling. Ett annat ord är blinddesign [desa'jn].

Försöket kallas dubbelblint om varken de som deltar i försöket eller den personal som lägger upp och genomför undersökningen vet eller kan gissa sig till den behandling som en viss försöksperson får. Detta är för övrigt ett önskvärt villkor också för andra som har kontakt med försökspersonerna.

Ex: Ett nytt läkemedel mot en viss sjukdom ska utprovas. En grupp patienter med sjukdomen delas slumpmässigt upp på två grupper. Patienterna i den ena gruppen får läkemedlet, medan patienterna i den andra gruppen får ett verkningslöst medel, ett s.k. placebo [plase´bo]. Varken patienterna eller de personer som utför undersökningen vet vem som får vad. Ordet placebo kommer av ett latinskt ord som betyder ”Jag behagar”. Anm: Försök av den här typen bör inte göras innan man noga övervägt de etiska konsekvenserna av att patienterna i placebogruppen riskerar att gå miste om ett verksamt läkemedel.

Åter