faktoranalys
En av flera metoder för multivariat analys (samtidig analys av observationer på flera eller många variabler). Faktoranalys används för att försöka förklara korrelationen (samvariationen) mellan ett större antal observerade variabler med hjälp av ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler, faktorer. Metoden förekommer framför allt inom beteende- och samhällsvetenskaperna men också på många andra områden, t.ex. inom så vitt skilda ämnen som medicin och meteorologi. Beräkningsmetoderna är komplicerade och förbigås.

Ex: Ett klassiskt exempel finns inom intelligensforskningen. Man har där försökt förklara ett stort antal testresultat via dels en allmän intelligensfaktor (ofta kallad g, general intelligence), dels ett mindre antal specifika förmågor, i första hand verbal förmåga (språklig förmåga), resonemangsförmåga, induktiv förmåga (förmågan att generalisera från enskilda fall), spatial förmåga (förmågan att se i mer än en dimension) och perceptuell förmåga (förmågan att uppfatta meningsfulla mönster i vad som finns att se).

Åter