korrelation
Vardagligt används ordet korrelation ofta ungefär som synonym för samband. I mera strikt mening talar man om korrelation som ett uttryck för riktningen och styrkan hos ett linjärt samband. I beteende- och samhällsvetenskaperna används ordet korrelation på ett mera löst sätt.

Ex: Variabler som uppvisar samband (som är korrelerade, som korrelerar) är t.ex.: Ålder och motorisk förmåga. – Längd och vikt. – Skolbetyg och yrkesframgång. – Inflammatoriska tillstånd och sänka.

Två observanda
1. Man får under inga förhållanden automatiskt sätta likhetstecken mellan siffersamband (korrelationsmått skilt från 0) och orsakssamband. Det faktum att två variabler är korrelerade bevisar inte att det föreligger ett orsaksförhållande mellan dem. Se också skensamband.
2. Två variabler som är korrelerade är också beroende. Motsatsen gäller dock inte: två variabler som är beroende kan vara okorrelerade.

Korrelationens riktning
1. Positiv korrelation.
Ex:
Det finns en positiv korrelation mellan längd och vikt; längd och vikt är positivt korrelerade. Samvariationen innebär att ju större längden är desto större är i allmänhet vikten och ju mindre längden är desto mindre är i allmänhet vikten.

2. Negativ korrelation.
Ex:
Det finns ett negativt samband mellan ålder och ögats förmåga att anpassa sig till seende på nära håll. Ju högre åldern i år är desto sämre är i allmänhet denna förmåga och ju lägre åldern är desto bättre är den i allmänhet.

3. Nollkorrelation.
När inget av ovanstående gäller talar man om nollkorrelation mellan variablerna eller säger att variablerna är nollkorrelerade eller okorrelerade. Det är svårt att hitta meningsfulla exempel på nollkorrelation.

Korrelationens styrka
Korrelation mäts med en korrelationskoefficient. Normalt kan denna anta värden mellan –1 och +1. Värdena –1 och +1 innebär att variablerna är fullständigt negativt korrelerade respektive fullständigt positivt korrelerade. Styrkan avtar ju mer värdet närmar sig 0. Värdet 0 anger nollkorrelation. Se också styrka.

Korrelationskoefficient
Ett mått på korrelationen mellan variabler. Två viktiga koefficienter är produktmomentkorrelationskoefficienten och Spearmans rangkorrelationskoefficient.

Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

Åter