klassificering, klassifikation
Det att indela i klasser som är uttömmande och som ömsesidigt utesluter varandra. Med detta menas att alla möjliga värden ska bli klassificerade och att inget värde får finnas i mer än en klass. Ordet klassificering kommer av två latinska ord som betyder klass och göra. Ett närbesläktat ord är kategorisering.

Den variabel med vars hjälp klassificering sker kan kallas klassificerings- eller klassifikationsvariabel; ibland används ordet kategorivariabel. Jämför med klassindelning.

Ex: En grupp sökande till en kurs indelas i grupper efter utbildningsnivå. Denna nivå är klassificeringsvariabeln (klassifikationsvariabeln, kategorivariabeln).

Åter