klassindelning
Om observationerna i ett statistiskt material a) är data på en kvantitativ variabel med många möjliga variabelvärden och b) är många brukar man dela upp dem på ett antal ”grupper” som kallas klasser; det ger en bättre överblick. Mellan 5 och 15 klasser kan vara lagom. Se också klassificering, klassifikation.

Ex: I ett prov fick 25 elever följande poäng:

12, 23, 16, 39, 21, 22, 10, 51, 17, 31, 32, 19, 9, 34, 30, 22, 24, 20, 16, 25, 19, 15, 22, 15 och 35

En lämplig metod är denna:

 • Skillnaden mellan den största och den minsta observationen, den s.k. variationsbredden, beräknas. Här är den

  51 – 9 = 42

 • Variationsbredden delas med det föreslagna antalet klasser, säg 10 st. Man får

  42/10 = 4,2

  som här, subjektivt, avrundas uppåt till 5, som blir klassbredden. Man får då nio klasser.

  Resultatet av en klassindelning ger en frekvenstabell där Poäng här är variabeln och Antal är frekvens. I princip ska klasserna väljas så att observationerna är någorlunda jämnt fördelade i dem. Det kan vara klokt att lägga klasserna så att mitten i dem blir ”bra” tal. Här har 8–12, 13–17, 18–22 osv. valts. Detta har gett de bra klassmitterna 10, 15, 20 osv.

    Poäng Antal  
         
    8–12 3  
    13–17 5  
    18–22 7  
    23–27 3  
    28–32 3  
    33–37 2  
    38–42 1  
    43–47 0  
    48–52 1  
         
    S:a 25  

  Histogram
  Tabellen avbildas nedan i ett histogram [histogra´m], en vanlig diagramtyp i statistik.

  Ett histogram består av ett antal rektanglar vars areor är proportionella mot frekvenserna i respektive klasser. Varje rektangel har en bas som är lika med klassbredden och – om klasserna är lika breda – en höjd som är lika med frekvensen för klassen. Ordet histogram kommer av två grekiska ord som betyder väv och skrift. Anm: Också histogram med liggande rektanglar finns.

  Frekvenspolygon
  Ett annat avbildningssätt är en frekvenspolygon; se nedan. Ordet polygon kommer av två grekiska ord som betyder många respektive vinkel, hörn.
      För att underlätta förståelsen har först punkter lagt in i histogrammet.

  Rektanglarna har sedan tagits bort och punkterna förbundits med sträckor. Punkterna kan försummas.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter