reliabilitet, validitet
Både reliabilitet och validitet är begrepp som är vanliga i beteendevetenskaperna när man diskuterar mätmetoder, som t.ex. personlighets-, kunskaps-, begåvnings- och attitydtest. Begreppen är komplicerade och man kan i fackböckerna hitta omfattande utredningar om dem; särskilt gäller detta begreppet validitet.

 • Reliabilitet
  Av ett engelskt ord som betyder lita på. En svensk översättning är tillförlitlighet. Graden av reliabilitet hos en viss mätmetod har att göra med hur väl upprepade mätningar av samma objekt överensstämmer med varandra oavsett hur väl de var för sig överensstämmer med det sanna värdet. Är överensstämmelsen mellan mätningarna god talar man om hög reliabilitet, är den dålig om låg reliabilitet. Maximal reliabilitet skulle innebära att samtliga mätningar gav samma mätvärde. Reliabilitet kan också ses som graden av frihet från slumpmässiga fel; för detta begrepp, se under fel.

   

 • Validitet
  Av ett latinskt ord som betyder förmå, orka. En svensk översättning är giltighet. Graden av validitet hos en viss mätmetod har att göra med hur väl mätningar överensstämmer med det sanna värdet. För en god sådan överensstämmelse krävs både att systematiska fel saknas (eller är små) och att de slumpmässiga felen är små. Med en sådan relativt vid tolkning förutsätter hög validitet alltså att också reliabiliteten är hög. Det förekommer också att validitet definieras i en mera inskränkt bemärkelse, då som graden av frihet från systematiska fel. Anm: För begreppet systematiskt fel, se under fel.

  Utförligare och med exempel och figurer i Ordbok i statistik.

  Åter