survey
Survey [sö´rvej eller sörve´j] definieras något olika i olika handböcker. Ordet är en direktanvändning av det engelska ordet survey, som är både ett substantiv (överblick, granskning) och ett verb.

Ibland förekommer tårta-på-tårta-uttrycket surveyundersökning. Anm: Språkexperter är oense om hur ordet survey ska skrivas i bestämd form och i flertal: ”Formerna surveyen, surveyer, surveyerna känns inte lyckade”, säger man.

En survey genomförs som en frågeundersökning – med hjälp av intervjuer eller enkäter – eller som en observationsundersökning. Det senare kan exemplifieras med att man observerar/mäter avkastningen av en viss gröda på olika åkrar.

Vanligen är en survey en urvalsundersökning, men också totalundersökningar förekommer. Syftet är oftast beskrivande; det kan exempelvis vara att kartlägga människors attityder, intressen och levnadsförhållanden eller att uppskatta den totala avkastningen av vissa grödor. En survey kan dock användas också för att försöka förklara sammanhang.

Åter