urval
I statistik, den del av elementen (enheterna, objekten) i en population som valts ut för en undersökning. På formellt språk talar man om en delmängd av elementen. Två andra ord är stickprov och sampel, det senare efter engelskans sample, prov. Se vidare slumpmässigt urval. Se också urvalsenhet och urvalsdimensionering.

Åter