tillåtet område, kritiskt område, signifikansgräns
Vid statistisk hypotesprövning är tillåtet område (ibland kallat acceptansområde) den del av tallinjen inom vilken ett värde på testvariabeln får falla utan att prövningens resultat ska anses strida mot nollhypotesen. Om testvariabelns värde faller inom detta område sägs resultatet vara icke-signifikant.

Den del av tallinjen som inte är tillåtet område kallas vanligen kritiskt område eller förkastelseområde. Om testvariabelns värde faller inom detta område förkastas nollhypotesen; resultatet sägs vara signifikant.

För gräns mellan tillåtet och kritiskt område finns uttrycken kritiskt värde och signifikansgräns.

Åter