cirkeldiagram
Diagram som beskriver ett statistiskt material med hjälp av cirkelsektorer. Ett annat ord är sektordiagram. Två vardagliga ord är ”pajdiagram” och ”tårtdiagram”. Ordet diagram kommer av ett grekiskt ord som betyder rita.

Ex: I en undersökning svarar 300 av 500 intervjuade Ja på en viss fråga, medan 150 svarar Nej och resten, 50, svarar Vet inte. De tre talen 300, 150 och 50 kan representeras av cirkelsektorer vars areor (ytor) står i proportion till talen.
    Areorna är proportionella mot talen, om sektorernas medelpunktsvinklar är det. Konstruktionen börjar därför med att medelpunktsvinklar beräknas.
 
  Antal intervjuade Medelpunktsvinkel  
       
  300 360° · 300/500 = 216°  
  150 360° · 150/500 = 108°  
  50 360° · 50/500 = 36°  

Därefter har sektorerna bestämts och andelarna av de intervjuade angetts i procent.

Åter