P-värdesmetoden, P-värde
Metod att vid statistisk hypotesprövning av en nollhypotes dra slutsats med utgångspunkt från prövningens s.k. P-värde. Ett annat uttryck är P-metoden. Se också statistisk hypotesprövning.

Ett P-värde är sannolikheten att erhålla ett värde på testvariabeln som är minst lika avvikande från det hypotetiska värdet enligt nollhypotesen som det faktiskt erhållna värdet. Vid beräkning av denna sannolikhet förutsätts nollhypotesen vara sann. Ett annat uttryck är prob-value, hämtat från engelskans probability value. Se också statistisk hypotesprövning.

Utförligare under uppslagsordet statistisk hypotesprövning i Ordbok i statistik.

Åter