allokering [alloke´ring]
I statistik, det att vid stratifierat urval den avsedda totala urvalsstorleken fördelas på de strata (de delar) som populationen indelats i. För exempel på möjliga allokeringssätt, se stratifierat urval.

Åter