population
Av ett latinskt ord som betyder folk. Ordet används i statistik i två betydelser:

1. Population av element (enheter, objekt) som kan vara människor, föremål, händelser osv. Populationen är alla de element som har den eller de egenskaper en undersökare är intresserad av.

Ex: En opinionsmätare kan vara intresserad av populationen röstberättigade, en brottsforskare av populationen väskryckningar under en viss period, en historiker av populationen svenska soldatöden under 1600-talet.

Målpopulation och rampopulation
Målpopulationen är hela den mängd av element undersökaren är intresserad av; ett annat ord är avsedd population. Oftast får man dock nöja sig med de element som det finns en förteckning eller annat register över. Ett fackord för förteckningen (registret) är ram och den population ramen ger kallas bl.a. rampopulation, registrerad population eller undersökningspopulation.

Ex: En förening vill via en urvalsundersökning kartlägga några viktiga bakgrundsvariabler för de personer som var medlemmar i föreningen den 15/1 ett visst år. Ett register över medlemmarna förs i en datafil. Om filen är uppdaterad och korrekt så överensstämmer målpopulation och rampopulation. Men filen kan innehålla personer som lämnade föreningen före den 15/1 men ännu inte avförts. Den kan vidare sakna personer som blev medlemmar före den 15/1 men ännu inte hade förts in i filen. Målpopulation och rampopulation stämmer i sådana fall inte överens. Se också begreppet täckning, under fel, punkt 2 a).

2. Population av observationer. Vart och ett av elementen i en population enligt punkt 1 ovan kan mätas i ett stort antal variabler, i princip hur många som helst. För varje sådan variabel finns alltså en möjlig uppsättning av observationer, en population av observationer.

Ex: En av de bakgrundsvariabler föreningen ovan är intresserad av är variabeln ålder. Om denna variabel kallas x finns en population av x-värden för föreningens medlemmar. Den urvalsundersökning som planeras ger ett urval av sådana x-värden. Motsvarande gäller för andra bakgrundsvariabler.

3. Man talar också om hypotetisk population. Med detta menar man en icke-existerande population som man föreställer sig finnas. Ordet hypotetisk kommer av ett grekiskt ord som betyder förutsättning.

Ex: Antag ett försök där ett mynt kastas (singlas) fem gånger och utfallen Krona eller Klave noteras. De fem kasten kan ses som ett urval ur en hypotetisk population bestående av alla tänkbara kast med myntet respektive alla utfall dessa kast kan ge.

Åter