elementarsannolikhet
Sannolikheten för ett enskilt utfall (för en elementarhändelse).

Ex: Vid försöket att kasta en sexsidig tärning är sex olika utfall möjliga: 1:a, 2:a, 3:a, 4:a, 5:a och 6:a. Varje utfall har en sannolikhet som är dess elementarsannolikhet. Är tärningen väl balanserad kan det vara välmotiverat att tilldela vart och ett av de sex utfallen elementarsannolikheten 1/6.

Åter