ensidig hypotesprövning
Statistisk hypotesprövning där mothypotesen svarar mot att man vill pröva en avvikelse från nollhypotesen åt bara ett håll. Hela det kritiska området placeras i den av ”svansarna” i fördelningen för testvariabeln (givet att nollhypotesen gäller) där avvikelsen är intressant.

Ex: I ett medicinskt försök vill man pröva om en ny medicin ger ett snabbare tillfrisknande än traditionell behandling. Nollhypotesen är att den nya behandlingen inte ger ett snabbare resultat, den alternativa hypotesen (mothypotesen) att den gör det. Anm: Vid tvåsidig prövning skulle den alternativa hypotesen ha varit: Den nya behandlingen ger ett resultat som avviker (åt något håll!) från vad den traditionella behandlingen ger.

Åter