genomsnittlig avvikelse
Möjligt spridningsmått som inte används mycket i praktiken, men väl har ett pedagogiskt värde när standardavvikelsen diskuteras.

För ett statistiskt material är den summan av observationernas absoluta avvikelser från vanligen (det aritmetiska) medelvärdet delad med antalet observationer, n. Vill man vara tydlig kan man därför tala om den genomsnittliga absoluta avvikelsen. Anm: Med absolut avvikelse menas avvikelse med bortseende från tecken.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter