standardavvikelse
Det vanligaste måttet på spridningen (variationen, variabiliteten) i ett statistiskt material eller i en fördelning. Vanliga symboler är s för urval och s (sigma, grekisk bokstav) för population eller teoretisk fördelning. Standardavvikelsen i kvadrat, s2 (s två) respektive s2 (sigma två), kallas varians; denna är en av hörnstenarna i den statistiska analys som kallas variansanalys.

Grundformlerna för standardavvikelsen för ett statistiskt material är
för urval

och för population

 

Symbolen (x streck) är medelvärdet i urvalet, µ (my, grekisk bokstav) är medelvärdet i populationen och n och N är antalet element i urvalet respektive i populationen.

Utförligare och med formelvarianter i Ordbok i statistik.

Åter