kvartiler
För ett statistiskt material är kvartilerna, vardagligt, de tre variabelvärden som, när det är möjligt, delar upp materialet i fyra lika stora delar. Det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek.

Den första kvartilen, vanligen kallad den undre, ibland den nedre, underskrids av högst 25 procent av observationerna samtidigt som den överskrids av högst 75 procent av dem. Den skrivs vanligen Q1 (q ett), där Q är den första bokstaven i engelskans quartile. Ibland används symbolen q1, ibland P25 (p tjugofem), där P står för percentil.

Den andra kvartilen, som är lika med medianen, Md, underskrids av högst 50 procent av observationerna samtidigt som den överskrids av högst 50 procent av dem. Kvartilen kan skrivas Q2 (q två), men detta sker sällan. I stället används vanligen någon av symbolerna Md och P50 (p femtio).

Den tredje kvartilen, vanligen kallad den övre, underskrids av högst 75 procent av observationerna samtidigt som den överskrids av högst 25 procent av dem. Den skrivs vanligen Q3 (q tre). Ibland används symbolen q3, ibland P75 (p sjuttiofem).

Ex: Antag de åtta observationerna nedan ordnade efter storlek:

6    8    9    11    13    15    15    19

Två möjliga värden för Q1 är observationerna 8 och 9. För observationen 8 gäller att den underskrids av 12,5 procent av observationerna och överskrids av 75 procent av dem. För observationen 9 gäller att motsvarande procentsatser är 25 procent respektive 62,5 procent.
    I ett sådant fall, där två värden i materialet uppfyller definitionens krav, är praxis den att man som kvartil väljer medelvärdet av de två värdena, dvs. här medelvärdet av 8 och 9, vilket ger

Q1 = (8 + 9)/2 = 8,5

För de övriga kvartilerna får man Q2 = Md = 12 respektive Q3 = 15.

kvartilavstånd
Avståndet mellan övre och undre kvartilen. Med symbolerna Q3 och Q1 får man att avståndet är Q3 – Q1. I exemplet ovan får man

Q3 – Q1 = 15 – 8,5 = 6,5.

kvartilavvikelse
Halva kvartilavståndet . Vanlig symbol är Q. I exemplet ovan får man

Q = (Q3 – Q1)/2 = (15 – 8,5)/2 = 3,25.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter