lådagram [lådagra´m]
Ett slags diagram för ett statistiskt material som från vänster visar den minsta observationen (xmin), den undre kvartilen (Q1), medianen (Md), den övre kvartilen (Q3) och den största observationen (xmax).

Ex: Antag det statistiska materialet nedan om 16 observationer ordnade efter storlek.

22   22   23   26   26   27  29   29  30   30   31  32  36   36   44   45

Lådagrammet nedan visar från vänster den minsta observationen (22), den undre kvartilen (26), medianen (29,5), den övre kvartilen (34) samt den största observationen (45). ”Lådan” innehåller den mittersta hälften av materialets observationer. De två sträckor som förbinder lådan med ytterobservationerna kallas ibland för morrhår, efter engelskans whiskers.

Lådagrammet är en uppfinning av den amerikanske kemisten, matematikern och statistikern John W. Tukey [tjo´ki]. Ibland används också på svenska det engelska uttrycket boxplot (box, låda; plot, markera, pricka in).

Utförligare och med ytterligare figurer i Ordbok i statistik.

Åter