minsta-kvadrat-metoden
En speciell metod att utifrån givna observationer ta fram skattningar av de okända storheter (parametrar, [parame´trar]) som uppträder i en viss statistisk modell. Särskilt används metoden i samband med regressionsanalys och variansanalys.

Här är ett försök att förenklat beskriva metoden. Antag att vi vill välja en linje som på "bästa möjliga sätt" ansluter till ett datamaterial med observationspar x, y. Att använda minsta-kvadrat-metoden innebär att man väljer just den linje som åstadkommer att summan av de kvadrerade lodräta avstånden mellan punkterna och linjen blir så liten som möjligt. Det är just den metoden man använt för att få fram beräkningsformlerna för a och b i regressionsekvationen i glassförsäljareexemplet under regressionsanalys.

Åter