parameter [parame´ter]
Av två grekiska ord som bl.a. betyder bortom respektive mått.

I statistik, vanligen en storhet som karakteriserar en population eller en sannolikhetsfördelning, t.ex. medelvärdet och standardavvikelsen. Vanliga beteckningar för dessa parametrar är de grekiska bokstäverna µ (my) och s (sigma). Äldre ord för parameter är populationskarakteristika (karakteri´stika] och fördelningskarakteristika. Ibland förekommer ordet målstorhet.

Ex: En vanlig situation är att man med hjälp av ett urval vill estimera (skatta) en eller flera populationsparametrar och att man då betraktar dessa som konstanter.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter