variansanalys
Metod att – via en uppdelning av det statistiska materialets totala variation på komponenter – signifikanspröva skillnader mellan medelvärdena för flera grupper av t.ex. människor, jordstycken, föremål osv. som utsätts för olika behandlingar i en eller flera faktorer (”avseenden”).

Nollhypotesen H0 (h noll) är att de skillnader i behandlingsresultat som uppmäts mellan grupperna är rent slumpmässiga. Den alternativa hypotesen (mothypotesen) H1 (h ett) är att behandlingarna har olika effekt. För analysen används vanligen parametriska metoder (fördelningsberoende metoder), men också fördelningsfria metoder (icke-parametriska metoder) finns. Variansanalys är ett omfattande och komplext område inom statistiken. Här behandlas bara den grundläggande ansatsen.

Här begränsar vi oss till att skissa uppläggning av envägs- och tvåvägs variansanalys. För hur själva analysen utförs, se i Ordbok i statistik.

1. Envägs variansanalys. Endast en faktor förekommer.

Ex: Låt faktorn vara en pedagogisk presentation som har tre nivåer. Dessa är tre olika utformningar av en text som ska studeras, för enkelhetens skull kallade Text 1, Text 2 och Text 3. Faktorn tillämpas på ett antal elever som slumpmässigt fördelas på tre grupper, en för varje textutforming.
 
  Text 1 Text 2 Text 3  
  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3  

Efter undervisningen sker en mätning som t.ex. kan vara ett skriftligt prov. Poängen på provet är en resultatsvariabel (en beroende variabel; se oberoende variabel).

2. Flervägs variansanalys. Är faktorerna två eller fler talar man om tvåvägs, trevägs osv. variansanalys eller mera allmänt om flervägs variansanalys.

Ex: Se exemplet ovan. En tvåvägs variansanalys skulle innebära att en ny faktor läggs till. Låt denna vara ett facit till texterna som ska hjälpa eleverna när de studerar texten. Den nya faktorn har två nivåer: Kort facit respektive Utförligt facit. Eleverna delas upp på 3·2 = 6 grupper. En mätning görs enligt ovan.
 
  Slag av facit Test 1 Test  2 Test 3  
           
  Kort facit Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3  
  Utförligt facit Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6  

Åter