slumpmässigt urval
Vardagligt, den del av elementen i en population som slumpmässigt valts ut för en undersökning. Ett annat  uttryck är sannolikhetsurval. Två andra ord för urval är stickprov och sampel. På fackspråket talar man om ett urval som en delmängd av populationen.

Ex: Sverige har ca sju miljoner röstberättigade; de utgör populationen röstberättigade. För en opinionsmätning lottas, säg, 1 000 av de röstberättigade ut för intervjuer. De utlottade utgör ett slumpmässigt urval.

Kravet på slumpmässighet innebär att varje element i populationen ska ha en chans att komma med i urvalet. Chansen behöver inte vara lika för alla element, men den ska vara känd.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter