styrka

  • Korrelation
    En korrelation (ett samband) kan allmänt sägas vara starkare ju mer siffervärdet på korrelationskoefficienten (sambandsmåttet) närmar sig ett av yttervärdena, normalt –1 och +1, och svagare ju mer siffervärdet närmar sig mellanläget, normalt 0. Begreppen bör dock användas med stor försiktighet. Anm: Om bara två observationspar finns med olika x-värden och olika y-värden så blir produktmomentkorrelationskoefficienten rxy lika med antingen +1 eller –1.

  • Statistisk hypotesprövning
    Styrka definieras som sannolikheten att förkasta nollhypotesen om den alternativa hypotesen är sann – och nollhypotesen alltså är falsk. Ibland används också i svenskan det motsvarande engelska ordet power.

    Utförligare och med exempel och figurer i Ordbok i statistik.

    Åter